M.L. Vasanthakumari

Raga Madhyamavathi (Nadupai Balikeru)

Raga Madhyamavathi (Nadupai Balikeru)

M.L. Vasanthakumari

Raga Madhyamavathi (Nadupai Balikeru)

Raga Madhyamavathi (Nadupai Balikeru)